Polityka prywatności


Polityka prywatności i pliki cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez www.vg-finance.pl
2. Właścicielem i administratorem strony www.vg-finance.pl jest Vilder Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 17 lok. 305, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793741, REGON: 383825933, NIP: 7732490616.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
• poprzez gromadzenie plików cookies [patrz polityka plików cookies].
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Polityka prywatności

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Strona www.vg-finance.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
8. Na stronie www.vg-finance.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Vilder Group Sp. z o.o. Sp. k. [patrz: wyżej]
2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów
przetwarzania danych osobowych poniżej).
3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Wykaz powierzeń:
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
HOME.PL – ul. Zbożowa 4 w Szczecinie (70-653), NIP: 8522103252 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
6. Cele i czynności przetwarzania:
Kontakt e-mailowy
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.
W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Dane kontaktowe

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@vg-finance.pl

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce KONTAKT.